First Floor, First St. Vincent Bank Ltd, James Street
+421 904 110 079

Slovník pojmov

Nákupná cena (Ask Price, Buy Price)

Cena, za ktorú obchodníci nakupujú základnú menu a predávajú vedľajšie (ukazuje cenu ponuky, tj najlepšiu cenu, za ktorú môžete kontrakt nakúpiť).

Aussie

Hovorový výraz pre menový pár AUD / USD.

Základná mena (Base Currency)

Základná mena je prvá mena uvádzaná v menovom páre (v páre EUR / USD je základnou menou EUR). Základná mena vždy udáva menu obchodu, zisk alebo strata sa vypočíta v druhej mene.

Medvedí trh (Bear Market)

Obdobie poklesu cien.

Predajná cena (Bid Price, Sell Price)

Cena, za ktorú obchodníci predávajú základnú menu a nakupujú vedľajšie (ukazuje cenu dopytu). Je to teda najlepšia cena, za ktorú môžete konrakt predať.

Býčí trh (Bull Market)

Obdobie rastu cien.

Cable

Hovorový výraz pre menový pár GBP / USD.

Vedľajšie mena (Counter Currency)

Vedľajšie mena je v menovom páre vždy uvádzaná ako druhá. Napríklad v páre EUR / USD je vedľajší menou USD.

Krížový kurz (Cross Rate)

Je obchodovanie dvojica mien, z ktorých ani jedna nie je USD. Ak jednou z mien je USD nazývame túto dvojicu mien ako tzv menový pár.

Menový pár (Currency Pair)

Dvojica mien sa nazýva menový pár, ak raz obchodovanou menou je USD, inak sa používa výraz krížový kurz. Pri obchode vždy platí, že jednu menu nakupujete a druhú súčasne predávate.

Denné obchodovanie (Day Trading)

Otvorené pozície uzavrite ešte počas obchodného dňa, na konci obchodného dňa teda nemáte otvorené žiadne pozície.

Fed

Fed je skratka pre Federal Reserve tj centrálny bankový systém USA – obdoba našej ČNB. Tento úrad vydáva oznámenia týkajúce sa menovej politiky Spojených štátov, čo môže mať významný vplyv na Forex trh.

Forex

Forex, tiež FX, vznikol spojením slov Foreign Exchange. Je to trh s menami, kedy jednu menu nakupujete a druhú predávate.

Fundamentálna analýza (Fundamental Analysis)

Tento typ analýzy cien sa zameriava predovšetkým na makroekonomické údaje, ktoré majú vplyv na kurz meny.

Istenie proti strate (Hedging)

Je istenie proti kolísanie menového kurzu tým, že otvoríme viac pozícií súčasne, kde pozícia vzájomne minimalizujú risk medzi sebou. Zaujíma Ak vás táto problematika podrobnejšie kliknite tu.

Kiwi

Hovorový výraz pre menový pár NZD / USD.

Páka (Leverage)

Finančná páka vám umožní s menším kapitálom obchodovať väčšie objemy. Tento nástroj vám umožní zvýšiť váš potenciálny zisk, súčasne ale aj zvyšuje riziko obchodu. Ak sa o pákovom efekte chcete dozvedieť viac kliknite tu.

Dlhá pozícia (Long Position)

Ak je obchodník v dlhej pozícii znamená to, že otvoril pozíciu kúpi meny, u ktorej dúfa v rast (nízko kúpiť, vysoko predať).

Loonie

Hovorový výraz pre menový pár USD / CAD.

Lot

Je základná obchodni jednotka. Štandardný lot je tvorený 100 000 jednotiek základnej meny, mini lot tvorí 10 000 jednotiek a micro lot 1 000 jednotiek. Štandardné obchodné objem na ETOR’s je mini lot.

Margin

Minimálny vklad, ktorý musíte mať pre danú transakciu na účte. Obchodovanie forexu na margin zvyšuje vašu kúpnu silu, súčasne ale tiež zvyšuje vaše straty. Viac informácií o ochodování na margin tu.

Bod (Pip)

Bod je najmenší možný prírastok hodnoty meny. Zvyčajne štvrtá číslica za desatinou čiarkou, (výnimku tvoria menový pár USD / JPY) tzn. zmena kurzu o 0,0001 znamená jeden bod.

Cenový trend (Price Trend)

Pohyb meny určitým smerom, napríklad býčie alebo medvedie trendy. Obchodníci sa vďaka trendu snažia maximalizovať svoje zisky.

Kurz (Rate)

Cena jednej meny je vyjadrená pomocou druhej meny.

Rizikový kapitál (Risk Capital)

Obchodník by mal investovať sumu, na ktoré nie je existenčne závislý a ktorej potenciálnu stratu si môže dovoliť.

Krátka pozícia (Short Position)

Ak je obchodník v krátkej pozícii znamená to, že predpokladá pokles hodnoty meny (vysoko nakúpiť, nízko predať).

Spread

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Stop Loss

Obchodné príkaz stop loss automaticky uzavrie pozíciu pokiaľ sa ceny vydajú proti vašej pozícii, a tak vás ochráni pred vyššou stratou. Pre ďalšie informácie kliknite tu.

Swissy

Hovorový výraz pre menový pár USD / CHF.

Realizovať zisk (Take Profit)

Obchodný pokyn, ktorý automaticky uzavrie pozíciu na určitej cene podľa požadovanej výšky zisku, ktorú nastavil obchodník.

Technická analýza (Technical Analysis)

Technická analýza sa predovšetkým zameriava na analýzu grafov, pri tomto type analýzy sa predpokladá, že budúci pohyb meny môže byť do istej miery predvídateľný z historických pohybov ceny.

Arbitrage (Arbitráž)

Nákup nástroja na jednom trhu a následne jeho predaj na inom trhu.

Ask (ponuka)

Cena, za ktorú sa mena alebo iný finančný nástroj ponúka.

Bear (medveď)

Investor, ktorý špekuluje na pokles ceny.

Bid (dopyt)

Cena, ktorú kupujúci ponúka za nákup meny alebo iné finančné nástroje.

Broker

Firma, ktorá obchoduje s určitými nástrojmi, poberajúca províziu za uzatvorené obchody.Agent, ktorý sprostredkováva exekúciu príkazov na kúpu alebo predaj mien alebo iných nástrojov buď za províziu alebo na základe spredu. Broker je agent, ktorý pracuje za províziu, broker nie je agentom obchodujúcim na vlastný účet.

Centrálna banka

Hlavná národná banka. Centrálne banky hrajú dôležitú úlohu na menových trhoch kvôli ich vplyvu na menovú politiku. Majú priamy vplyv na množstvo peňazí v ekonomike, čo ovplyvňuje dopyt a cenu meny. Využitím rôznych nástrojov môžu centrálne banky manipulovať trhmi a tak udržať menu na požadovanej úrovni. Niektoré krajiny a ich centrálne banky sa snažia zastabilizovať ich menu voči inej mene alebo menovému košu.

Currency

Akákoľvek forma peňazí schválená vládou a používaná na obchodovanie.

Dealer

Jednotlivec alebo inštitúcia, ktorá sa účastní obchodovania a ktorá nakupuje alebo predáva cenné papiere na vlastný účet. Dealeri obchodujú na vlastný účet a na vlastné riziko. Na opačnej strane sú v kontraste obchodníci, ktorí obchodujú iba na účet vlastných klientov.

ECU

European Currency Unit. Európska peňažná jednotka.

EMS

European Monetary System. Európsky menový systém.

Federal Fund Rate

Úroková sadzba stanovená FED pre medzibankový trh.

Initial margin (počiatočná záloha/marža)

Minimálna záloha vyžadovaná brokerskou firmou na otvorenie obchodu.

Limit order

Príkaz s cenovým limitom. Využívaný na kontrolovanie straty a zisku, ktoré závisia od očakávaní obchodníka.

Margin call

Výzva k doplneniu marže, zálohy, depozitu potrebných na dodržania potrebnej marže.

OTC Market (Over the Counter Market)

Decentralizovaný trh s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ktorého účastníci uzatvárajú obchody cez internet, telefonicky a prostredníctvom dealerov, namiesto klasického spôsobu obchodovania. Nie je tu jedno centrálne obchodné miesto.

Rollover (rolovanie)

Predĺženie doby do prepadnutia kontraktu o ďalšie obdobie spojené s aktualizáciou jeho pozície vypočítanou z rozdielov úročenia mien v danom páre (podľa swapových bodov). IamFX vypláca alebo spoplatňuje všetky otvorené pozície klientov konkurenčnou rolovacou sadzbou. Na konci obchodovacieho dňa, o 17:00 EST, je účet s otvorenými pozíciami kreditovaný alebo debitovaný úrokovou sadzbou na celkovej hodnote pozícií. Túto sadzbu nazývame rolovací úrok. Rolovací úrok je vypočítaný na základe celkovej hodnoty klientskej pozície, nie na základe marže alebo zálohy potrebnej pre danú pozíciu. Klient s pozíciou vo výške 1 lot na páre USD/JPY, s hodnotou účtu 5 000 USD bude ocenený úrokom ako pre pozíciu v hodnote 100 000 USD. Či už je účet kreditovaný alebo debitovaný závisí na smere otvorenej pozície a rozdiele úrokovej sadzby medzi dvoma menami. Napríklad, primárna úroková sadzba vo Veľkej Británii je vyššia ako v Japonsku, takže ak obchodník kúpi GBP, o 17:00 EST si úrok pripíše. Naopak, ak obchodník predá GBP v tomto menovom páre, o 17:00 EST úrok zaplatí. Na spotovom menovom trhu je rolovanie vyžadované z dôvodu, že všetky obchody musia byť zúčtované do dvoch pracovných dní. V súlade s medzinárodnými bankovými pravidlami musí IamFX automatický rolovať otvorené pozície kvôli zúčtovaniu do ďalšieho dňa o 17:00 EST. Rolovanie znamená výmenu aktuálnej pozície za pozíciu expirujúci na druhý deň. Napríklad, pre obchodníkov obchodujúcich v pondelok je hodnota stanovená na Stredu. Výnimkou je ak je pozícia otvorená v Stredu a držaná cez noc. Hodnota by bola stanovená na Sobotu, ale keďže banky sú v Sobotu zatvorené, hodnota je stanovená k Pondelku. Z dôvodu víkendu získajú pozície otvorené v Stredu a držané cez noc 2 extra dni úroku. Obchody s hodnotou pripadajúcou na sviatok taktiež získavajú extra úrok.